Adopcje bulterierów, aukcje BULL-BAZAREK
  [ Twoje IP to: 3.238.235.248 ]
  
PolishEnglishCzechFrenchGermanRussian
  
bulteriery do adopcji, kliknij i zobacz
 
 Forum  •  Aukcje  •  Szukaj  •  Rejestracja  •  Kontakt  •  Zaloguj 
bulterier
bulterier, bull terrier, bullterrier

Poprzedni temat «» Następny temat

STATUT FUNDACJI S.O.S. BULLTERRIER
Autor Wiadomość
I-H
Bardzo Uzależniony


Posty: 966
Piwa: 64/30
Skąd: L U B I N
Aukcje Użytkownika: 0

Wysłany: Wto 02 Mar, 2010 11:57  STATUT FUNDACJI S.O.S. BULLTERRIER


STATUT FUNDACJI
„S.O.S. Bullterrier”

DZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE


Art. 1
Fundacja nosi nazwę „S.O.S. Bullterrier” i zwana jest dalej fundacją.

Art. 2
Fundacja zostaje ustanowiona przez Fundatora w osobie Iwony Zięcik, która ustanawia na jej rzecz fundusz założycielski w kwocie 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych), z czego 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) przeznaczony zostaje na działalność gospodarczą fundacji, a 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) na działalność statutową fundacji.

Art. 3
Siedziba Fundacji mieści się przy ul. Łagowskiej 2/42, 01-464 Warszawa. Zmiana siedziby Fundacji nie wymaga zmiany jej statutu, z wyjątkiem ustanowienia siedziby poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 4
Obszarem działania Fundacji jest teren Rzeczypospolitej Polskiej. Fundacja może także działać poza granicami kraju swojej siedziby w celu realizacji poszczególnych zadań statutowych.

Art. 5
Fundacja nabywa osobowość prawną z chwilą rejestracji przez uprawniony organ.

Art. 6
Organem właściwym ze względu na cele działania Fundacji jest Minister Środowiska.

Art. 7
Fundacja może tworzyć oddziały, w tym za granicą.

Art. 8
Fundacja używa własnej pieczęci i znaku graficznego oraz ma prawo do ustalania własnych odznak organizacyjnych i honorowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Art. 9
Działalność Fundacji opiera się przede wszystkim na pracy społecznej wolontariuszy. Fundacja ma prawo zatrudniać pracowników, w tym członków swoich władz, z zastrzeżeniem wynikającym z art. 21 niniejszego statutu.

Art. 10
Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą z zastrzeżeniem wynikającym z art. 13 pkt 5 niniejszego statutu.

Art. 11
Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.


DZIAŁ II
CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI


Art. 12

Celami Fundacji są:
1) ochrona praw zwierząt, a w szczególności psów,
2) propagowanie informacji na temat praw zwierząt, a w szczególności psów,
3) działania na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, a w szczególności psów,
4) leczenie i opieka nad zwierzetami bezdomnymi, a w szczególności psami rasy bullterrier oraz w typie rasy,
5) adopcja psów bezdomnych, a w szczególności psów rasy bullterrier oraz w typie rasy,
6) propagowanie informacji na temat rasy bullterrier oraz promowanie jej pozytywnego wizerunku,
7) promowanie idei "Rasowy = Rodowodowy"oraz przeciwdziałanie wszelkim formom
niekontrolowanego oraz niehumanitarnego rozrodu zwierząt, a w szczególności psów rasy bullterrier oraz w typie rasy,
8 ) zapobieganie i przeciwdziałanie bezdomności zwierząt, a w szczególności psów rasy bullterrier oraz w typie rasy,
9) zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami.

Art. 13
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1) Prowadzenie działalności własnej, a w szczególności:
- oświatowej
- wydawniczej i publicystycznej
- sportowej
- charytatywnej
- gospodarczej
2) Organizowanie i wykonywanie zadań zleconych przez osoby fizyczne i prywatne osoby prawne,
3) Organizowanie i wykonywanie działalności zleconej przez organy administracji publicznej,
jednostki samorządu terytorialnego i jednostki nie posiadające osobowości prawnej, w ramach realizacji zadań publicznych,
4) Współdziałanie z organami władzy publicznej oraz organizacjami krajowymi i zagranicznymi o podobnych celach statutowych oraz związkami tych organizacji, lub których działalność służy realizacji celów statutowych Fundacji,
5) Prowadzenie działalności gospodarczej w rozmiarze służącym wyłącznie realizacji celów statutowych, z tym że uzyskany z niej dochód w całości przeznaczany jest na działalność
statutową,
6) Wydawanie własnych czasopism i publikacji,
7) Organizowanie seminariów, wykładów, szkoleń, konferencji i warsztatów naukowych, w
szczególności w celu:
- poprawy wizerunku psów rasy bullterrier
- upowszechniania informacji o rasie bullterrier i jej specyfice,
- upowszechniania informacji o prawach zwierząt,
- szkolenia wolontariuszy,
- upowszechniania informacji,
8 ) Organizowanie szkoleń psów, pokazów, zawodów sportowych, innych imprez masowych,
9) Podejmowanie interwencji w przypadku niehumanitarnego traktowania zwierząt w szczególności psów rasy bullterrier oraz psów w typie rasy, poprzez:
- podejmowanie interwencji w obronie praw zwierząt
- odbieranie zwierząt właścicielom lub opiekunom celem zapewnienia im odpowiednich warunków bytowania
- składanie zawiadomień o popełnianych wykroczeniach lub przestępstwach do organów ścigania oraz innych uprawnionych instytucji
- występowanie przed sądami, organami administracyjnymi oraz innymi instytucjami w
sprawach z zakresu ochrony praw zwierząt
- ujawnianie oraz pomoc prawną w zakresie likwidacji miejsc niekontrolowanego lub niehumanitarnego rozmnażania zwierząt,
10) Pomoc finansową lub rzeczową dla właścicieli lub opiekunów zwierząt bezdomnych albo
wymagających specjalnej opieki, szczególnie w zakresie ich dożywiania, diagnostyki, leczenia i rehabilitacji, znajdujących się:
- w domach tymczasowych, prowadzonych przez wolontariuszy Fundacji lub osoby wskazane przez Fundację,
- we wskazanych przez Fundację schroniskach, hotelach dla zwierząt, szpitalach i klinikach
weterynaryjnych,
11) Przejmowanie opieki nad bullterrierami i psami w typie rasy, ze schronisk nie będących pod patronatem Fundacji,
12) Prowadzenie oraz wspomaganie akcji adopcyjnych psów, poprzez:
- rekrutację i szkolenie wolontariuszy,
- pomoc w znajdowaniu i selekcji przyszłych właścicieli,
- kontrole przedadopcyjne i poadopcyjne warunów bytowania psów,
- pomoc w aklimatyzacji oraz prowadzeniu psa adopcyjnego,
- współpracę ze szkoleniowcami oraz behawiorystami zwierzęcymi,
13) wspieranie oraz organizacja akcji sterylizacji i znakowania psów bezdomnych i niepodlegających dalszemu rozrodowi,
14) Podejmowanie innych działań, które są niezbędne i celowe do realizacji zadań statutowych.

DZIAŁ III
WŁADZE FUNDACJI


1.POSTANOWIENIA OGÓLNE

Art. 14

Władzami Fundacji są:
1) Rada Fundacji
2) Zarząd

Art. 15
Nie można łączyć funkcji członka Rady Fundacji z funkcją członka Zarządu.

Art. 16
Członkiem Rady Fundacji lub Zarządu może być Fundator, chyba że co innego wynika ze statutu, przepisu prawa lub orzeczenia uprawnionego organu.

Art. 17
Pomiędzy członkami Rady Fundacji, a członkami Zarządu nie może istnieć stosunek pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.

Art. 18
Członkiem Rady Fundacji lub Zarządu nie może być osoba:
1) skazana prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego za przestępstwo umyślne,
2) wobec której orzeczono środek karny w postaci zakazu sprawowania funkcji członka władz fundacji
3) częściowo lub całkowicie ubezwłasnowolniona,
4) wobec której orzeczono utratę praw publicznych, w okresie obowiązywania orzeczenia

Art. 19
Członek władz odpowiada za szkodę wyrządzoną Fundacji w związku z zatajeniem infromacji wskazanych w powyższym artykule.

Art. 20
Interpretacja uchwał, decyzji, regulaminów i zaleceń należy do organu, który je wydał.
Interpretacje wydawane są w drodze uchwały.

Art. 21
Wynagrodzenie członków władz Fundacji nie może przekroczyć przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, w czwartym kwartale roku poprzedniego ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

2. RADA FUNDACJI

Art. 22

Rada Fundacji składa się z co najmniej 3-ech członków, w tym Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza. Funkcji tych nie można łączyć.

Art. 23
Członków Rady Fundacji w pierwotnym składzie powołuje Fundator, nie wyłączając siebie, wskazując równocześnie funkcje poszczególnych członków.

Art. 24
Kadencja członka Rady Fundacji jest nieograniczona w czasie, chyba że co innego wynika ze statutu, ustawy albo orzeczenia sądu lub uprawnionego organu.

Art. 25
Mandat członka Rady Fundacji wygasa w przypadku:
1) śmierci
2) złożenia rezygnacji z pełnienia funkcji
3) skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego za przestępstwo umyślne
4) orzeczenia środka karnego w postaci zakazu sprawowania określonych funkcji
5) pozbawienia praw publicznych
6) częściowego lub całkowitego ubezwłasnowolnienia
7) połączenia i likwidacji Fundacji
8 ) choroby trwającej dłużej niż 6 miesięcy, skutkującej brakiem możliwości sprawowania funkcji
9) odwołania z Rady Fundacji w drodze uchwały, szczególnie w przypadkach:
- działania na szkodę Fundacji
- prowadzenia działalności sprzecznej z celami Fundacji albo godzącej w jej interes prawny
- zachowań godzących w wizerunek Fundacji
10) w innych przypadkach przewidzianych statutem lub przepisami prawa

Art. 26
Rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Fundacji składa się w formie pisemnej Przewodniczącemu Rady Fundacji, a gdy rezygnację składa Przewodniczący, najstarszemu wiekiem członkowi Rady Fundacji. Oświadczenie można złożyć także ustnie do protokołu, w trakcie posiedzenia Rady Fundacji.

Art. 27
W przypadku równoczesnej rezygnacji przez wszystkich członków Rady Fundacji, oświadczenia w formie pisemnej składa się Prezesowi Zarządu.
Informację o powyższym fakcie przesyła się niezwłocznie Fundatorowi.

Art. 28
W przypadkach określonych w art. 25 pkt. 1- 8 i 10 statutu mandat członka Rady Fundacji wygasa z mocy prawa.

Art. 29
W przypadkach określonych w art. 25 pkt 9 wymagany jest pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem członka Rady Fundacji lub członka Zarządu. O wygaśnieciu mandatu decydują pozostali członkowie Rady Fundacji w drodze uchwały, podjętej zwykłą większością głosów, w głosowaniu tajnym. Dla ważności posiedzenia i uchwały nie oblicza się głosu osoby, której uchwała dotyczy oraz nie stosuje się zapisu art. 38 zd. 2 statutu.
Przed przystąpieniem do głosowania Rada Fundacji wysłucha członka na okoliczność przedstawionych zarzutów.

Art. 30
Do zadań Rady Fundacji należą:
1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
2) rozszerzanie i zmniejszanie składu Zarządu
3) ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu, z uwzględnieniem art. 21 statutu,
4) zawieranie umów o pracę z członkami Zarządu,
5) ustalanie ogólnych kierunków działania Fundacji,
6) zatwierdzanie programów działania Fundacji, uchwalonych przez Zarząd,
7) udzielanie absolutorium na koniec każdego roku obrachunkowego oraz ustępującemu Zarządowi,
8 ) tworzenie oddziałów Fundacji,
9) uzupełnianie składu osobowego Rady Fundacji,
10) rozszerzanie i zmniejszanie składu Rady Fundacji,
11) zmiana statutu Fundacji,
12) interpretacja statutu,
13) sprawowanie stałej kontroli nad działalnością Zarządu pod względem celowości, zgodności ze statutem, przepisami prawa oraz uchwałami i zaleceniami Rady Fundacji,
14) zgłaszanie Zarządowi zaleceń co do działalności Fundacji oraz stwierdzonych uchybień w działalności Zarządu, wraz z terminem ich usunięcia,
15) przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli nad wydatkowaniem środków finansowych oraz zarządzaniem majątkiem Fundacji,

Art. 31
Rada Fundacji obraduje na posiedzeniach.

Art. 32
Posiedzenia prowadzi Przewodniczący Rady Fundacji, a w razie jego nieobecności najstarszy wiekiem członek Rady Fundacji.

Art. 33
Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy.

Art. 34
Do ważności posiedzenia wymagana jest obecność co najmniej połowy liczby członków Rady Fundacji, z zatrzeżeniami wynikającymi ze statutu.

Art. 35
Rada Fundacji wydaje uchwały oraz zalecenia.

Art. 36
Decyzje określone w art. 30 pkt 1 – 12 statutu mogą zapaść tylko w formie uchwały.

Art. 37
Każdy członek Rady Fundacji ma 1 (jeden) głos.

Art. 38
Uchwały oraz zalecenia zapadają zwykłą większością głosów, chyba że statut stanowi inaczej. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos prowadzącego posiedzenie.
Zastrzeżenia powyższego nie stosuje się w przypadku głosowań tajnych lub gdy statut tak stanowi.

Art. 39
Przewodniczący Rady Fundacji zwołuje jej pierwsze posiedzenie w terminie 14 dni od daty rejestracji Fundacji przez uprawniony organ.

Art. 40
Rada Fundacji na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego grona Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza.

Art. 41
Rada Fundacji uzupełnia swój skład osobowy w przypadku gdy rozszerzono skład Rady Fundacji lub wygasł mandat członka rady Fundacji, chyba że została podjęta uchwała o zmniejszeniu liczby członków Rady Fundacji.
Uzupełnienie składu Rady Fundacji powinno nastąpić w terminie 30 dni od dnia wygaśnięcia mandatu jej członka.

Art. 42
W przypadku wygaśnięcia mandatu wszystkich członków Rady Fundacji przed uzupełnieniem jej składu osobowego Fundator może wyznaczyć nowy skład Rady Fundacji w trybie art. 23 statutu.
W przypadku braku chętnych do objęcia funkcji członka Rady Fundacji lub niemożności skompletowania jej pełnego składu, Fundacja ulega likwidacji.

Art. 43
W przypadku niemożności wybrania nowych członków Rady Fundacji z powodu braku osoby Fundatora lub niemożności podjęcia przez niego decyzji w tym zakresie, funkcję członków Rady Fundacji mogą objąć członkowie Zarządu składając zgodne oświadczenie na piśmie.
W wypadku przeciwnym lub w przypadku gdy skład Zarządu liczy w tym momencie mniej niż 3 osoby Fundacja ulega likwidacji.

Art. 44
Rozszerzenie składu osobowego Rady Fundacji może nastąpić na podstawie uchwały podjętej większością 2/3 głosów. Wniosek o rozszerzenie składu Rady Fundacji, wraz z uzasadnieniem i wskazaniem osoby o którą ma nastąpić rozszerzenie składu Rady Fundacji, może zgłosić każdy z jej członków oraz Fundator.

Art. 45
Do zmniejszenia składu osobowego Rady Fundacji stosuje się odpowiednio przepisy o rozszerzeniu jej składu.


3. ZARZĄD

Art. 46

Zarząd Fundacji składa się z co najmniej 3-ech członków, w tym Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu i Sekretarza. Funkcji tych nie można łączyć.

Art. 47
Każdy członek Rady Fundacji oraz Fundator mogą wskazać kandydata na członka Zarządu, wraz z uzasadnieniem. Wskazanie przez Fundatora własnej osoby nie wymaga uzasadnienia, ponadto Fundator może wskazać funkcję jaką chce objąć w Zarządzie.
Swoje kandydatury na członka Zarządu mogą także wskazywać osoby fizyczne, spełniające warunki statutowe do objęcia funkcji członka Zarządu.
Kandydatury niespełniające warunków formalnych podlegają odrzuceniu.

Art. 48
Wybór na członka Zarządu, z przedstawionych kandydatur, następuję w głosowaniu tajnym, po uzyskaniu oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz o spełnianiu warunków statutowych do pełnienia funkcji członka Zarządu. Oświadczenia składa się w formie pisemnej, przed przystąpieniem do głosowania. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie może być złożone ustnie do protokołu, na posiedzeniu Rady Fundacji.

Art. 49
Wybór Prezesa Zarządu następuje w odrębnym głosowaniu.

Art. 50
Skład Zarządu na pierwszą kadencję powołuje Fundator, nie wyłączając siebie, wskazując równocześnie funkcje poszczególnych członków.

Art. 51
Kadencja członków Zarządu trwa 3 lata.

Art. 52
Mandat członka Zarządu wygasa w przypadku:
1) śmierci
2) złożenia rezygnacji z pełnienia funkcji
3) skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego za przestępstwo umyślne
4) orzeczenia środka karnego w postaci zakazu sprawowania określonych funkcji
5) pozbawienia praw publicznych
6) częściowego lub całkowitego ubezwłasnowolnienia
7) połączenia i likwidacji Fundacji
8 ) choroby trwającej dłużej niż 6 miesięcy, skutkującej brakiem możliwości sprawowania funkcji
9) odwołania w drodze uchwały Rady Fundacji, szczególnie w przypadkach:
- działania na szkodę Fundacji
- prowadzenia działalności sprzecznej z celami Fundacji albo godzącej w jej interes prawny
- zachowań godzących w wizerunek Fundacji
10) upływu kadencji
11) w innych przypadkach przewidzianych statutem lub przepisami prawa

Art. 53
Rezygnację z pełnienia funkcji członka Zarządu składa się w formie pisemnej Prezesowi Zarządu, a gdy rezygnację składa Prezes Zarządu, najstarszemu wiekiem członkowi Zarządu. Oświadczenie można złożyć także ustnie do protokołu, w trakcie posiedzenia Zarządu.
Informację o powyższym fakcie przesyła się niezwłocznie Radzie Fundacji.

Art. 54
W przypadku równoczesnej rezygnacji przez wszystkich członków Zarządu, oświadczenia w formie pisemnej składa się Radzie Fundacji.

Art. 55
W przypadkach określonych w art. 52 pkt. 1- 8, 10 i 11 mandat członka Zarządu wygasa z mocy prawa.

Art. 56
W przypadkach określonych w art. 52 pkt 9 wymagany jest pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem członka Rady Fundacji lub członka Zarządu. O wygaśnieciu mandatu decyduje Rada Fundacji w drodze uchwały, podjętej zwykłą większością głosów, w głosowaniu tajnym. Przed przystąpieniem do głosowania Rada Fundacji wysłucha członka Zarządu na okoliczność przedstawionych zarzutów.

Art. 57
Do zadań Zarządu należą:
1) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz
2) kierowanie bieżącą dzałalnością Fundacji
3) uchwalanie budżetu Fundacji i jego realizacja
4) uchwalanie programów działania Fundacji
5) uchwalanie regulaminów Fundacji
6) ustanawianie i nadawanie odznak organizacyjnych i honorowych
7) powoływanie likwidatora Fundacji
8 ) inne działania, niezastrzeżone dla pozostałych władz lub przewidziane statutem

Art. 58
Zarząd obraduje na posiedzeniach.

Art. 59
Posiedzenia prowadzi Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności najstarszy wiekiem członek Zarządu.

Art. 60
Prezes Zarządu zwołuje pierwsze posiedzenie w terminie 14 dni od daty wyboru pełnego składu Zarządu lub od dnia rejestracji Fundacji przez uprawniony organ.

Art. 61
Zarząd na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego grona Wiceprezesa Zarządu oraz Sekretarza.

Art. 62
Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na miesiąc

Art. 63
Do ważności posiedzenia wymagana jest obecność co najmniej połowy liczby członków Zarządu, z zastrzeżeniami wynikającymi ze statutu.

Art. 64
Zarząd wydaje uchwały, decyzje oraz regulaminy.

Art. 65
Decyzje określone w art. 57 pkt 3 – 6 mogą zapaść tylko w formie uchwały.

Art. 66
Każdy członek Zarządu ma 1 (jeden) głos.

Art. 67
Decyzje zapadają zwykłą większością głosów, chyba że statut stanowi inaczej.
W przypadku równej liczby głosów decyduje głos prowadzącego posiedzenie.
Zastrzeżenia powyższego nie stosuje się w przypadku głosowań tajnych lub gdy statut tak stanowi.

Art. 68
Rozszerzenie składu osobowego Zarządu może nastąpić na podstawie uchwały podjętej przez Radę Fundacji większością 2/3 głosów. Wniosek o rozszerzenie składu Zarządu, wraz z uzasadnieniem, może zgłosić każdy z członków władz Fundacji oraz Fundator.

Art. 69
Do zmniejszenia składu osobowego Zarządu stosuje się odpowiednio przepisy o rozszerzeniu jego składu.

Art. 70
Uchwała o udzieleniu Zarządowi absolutorium powinna zostać podjęta w terminie 30 dni od daty wygaśnięcia mandatów członków Zarządu lub od dnia złożenia rocznego sprawozdania finansowego.

Art. 71
Do ważności oświadczeń woli w przedmiocie działalności Fundacji wymagany jest podpis jednego członka Zarządu.
Do ważności oświadczeń woli związanych z rozporządzeniem majątkiem Fundacji lub zaciągnięciem zobowiązań wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu.
Do wydatkowania środków pieniężnych Fundacji zgromadzonych na rachunku bankowym wymagany jest podpis jednego członka Zarządu.

DZIAŁ IV
STRUKTURA ORGANIZACYJNA


Art. 72

Siedzibą główną Fundacji jest każdorazowo jej siedziba wskazana w rejestrze sądowym.

Art. 73
Rada Fundacji, na umotywowany wniosek Zarządu, może powołać Oddział Fundacji.

Art. 74
Oddział Fundacji posługuje się nazwą:
Oddział Fundacji „S.O.S. Bullterrier” w …, gdzie należy wskazać miejscowość siedziby oddziału.

Art. 75
W jednej miejscowości można powołać tylko jeden Oddział.

Art. 76
Oddział nie posiada osobowości prawnej.

Art. 77
Oddziałem kieruje Przewodniczący Oddziału.
Przewodniczącym Oddziału może być członek Zarządu.

Art. 78
Przewodniczący Oddziału działa na podstawie i w granicach pełnomocnictw udzielonych przez Zarząd w drodze decyzji.

Art. 79
Rozwiązania oddziału dokonuje Zarząd w drodze uchwały. Rozwiązanie oddziału powoduje automatyczne wygaśnięcie pełnomocnictw dla Przewodniczącego Oddziału.

Art. 80
W przypadku przeniesienia siedziby gównej do miejscowości gdzie ustanowiono oddział, ulega on rozwiązaniu z dniem zarejestrowania nowej siedziby Fundacji.

DZIAŁ V
ODZNAKI ORGANIZACYJNE I HONOROWE


Art. 81

Wzór odznak organizacyjnych i honorowych ustala Zarząd w drodze decyzji.

Art. 82
Zasady i tryb przyznawania odznak organizacyjnych i honorowych ustala Zarząd w drodze regulaminu.

DZIAŁ VI
MAJĄTEK FUNDACJI


Art. 83

Majątek Fundacji stanowią ruchomości, nieruchomości, środki finansowe, papiery wartościowe, prawa autorskie i pokrewne, oraz inne.

Art. 84
Dochody Fundacji stanowią:
- spadki, zapisy i darowizny
- dotacje i subwencje
- dochody z majątku Fundacji
- dochody z działalności gospodarczej
- inne dochody

Art. 85
Zasady prowadzenia gospodarki finansowej Fundacji, w przypadku braku regulacji w niniejszym statucie, ustala Zarząd.

Art. 86
Zabrania się:
- udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków jej władz lub pracowników oraz osób z którymi pozostają oni w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej osobami bliskimi,
- przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków jej władz lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, szczególnie jeśli przekazanie to następuje nieodpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
- wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków jej władz lub pracowników oraz ich osób bliskich, chyba że wykorzystanie to wynika z celów statutowych,
- zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów w których uczestniczą członkowie władz Fundacji lub jej pracownicy oraz ich osoby bliskie,

Art. 87
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, gdy z danych okoliczności wynika, że długi spadkowe przekraczają stan czynny spadku, Zarząd może w drodze jednogłośnej uchwały odrzucić spadek.

Art. 88
W przypadku likwidacji Fundacji Zarząd ustala cel na który należy przekazać jej majątek.

DZIAŁ VII
ZMIANA STATUTU


Art. 89

Na wniosek każdego z członków Władz Fundacji lub Fundatora, Rada Fundacji może dokonać zmiany statutu, a w szczególności w części dotyczącej celów Fundacji.

Art. 90
Wniosek w formie pisemnej, wraz ze wskazaniem zakresu zmian i uzasadnieniem, składa się do Rady Fundacji.

Art. 91
Gdy wniosek pochodzi od Rady Fundacji lub jej członka jego odpis przesyła się Fundatorowi oraz Zarządowi. Jeśli wniosek pochodzi od Zarządu lub jego członka odpis wniosku przesyła się Fundatorowi. Jeśli Fundator jest członkiem władz Fundacji lub wniosek pochodzi od niego oraz gdy nastąpiła okoliczność, która powoduje, że Fundator nie może działać, a przeszkoda ta jest nieusuwalna trwale lub przez okres dłuższy niż 12 miesięcy, nie przesyła mu się odpisu wniosku.

Art. 92
Fundator oraz Zarząd mają termin 14 dni na wyrażenie opinii w sprawie proponowanych zmian statutu Fundacji.

Art. 93
Opinia Zarządu nie jest wiążąca dla Rady Fundacji.

Art. 94
W przypadku nie wydania opinii przez Fundatora w zakreślonym terminie lub wydania opinii negatywnej wniosek upada, chyba że nastąpiła okoliczność, która powoduje, że Fundator opinii wyrazić nie może, a przeszkoda ta jest nieusuwalna trwale lub przez okres dłuższy niż 12 miesięcy. W takim wypadku opinia Fundatora nie jest wiążąca.

Art. 95
Zmiana statutu może nastąpić tylko zgodnie z wnioskiem. W przypadku zmiany przez Radę Fundacji treści zmian statutu proponowanych przez Fundatora lub Zarząd, art. 91 – 94 statutu stosuje się odpowiednio.

Art. 96
Zmiana statutu następuje w drodze uchwały Rady Fundacji podjętej większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej 1/2 składu Rady Fundacji. Zapisu art. 38 statutu nie stosuje się.

Art. 97
Fundator nie będący członkiem Rady Fundacji może brać udział w głosowaniu nad zmianą statutu Fundacji. Na czas głosowania następuje rozszerzenie składu Rady Fundacji o osobę Fundatora.
W przypadku równej liczby głosów, głos Fundatora jest decydujący.
Przewodniczący Rady Fundacji zawiadamia Fundatora o terminie głosowania z co najmniej
7 dniowym wyprzedzeniem.

DZIAŁ VIII
POŁĄCZENIE I LIKWIDACJA FUNDACJI


1. POŁĄCZENIE FUNDACJI

Art. 98

Fundacja może się połączyć z inną fundacją lub stowarzyszeniem, których cel działania jest zbieżny z celem działania Fundacji.

Art.99
Do podjęcia uchwały o połączeniu stosuje się odpowiednio zapisy o zmianie statutu.

2.LIKWIDACJA FUNDACJI

Art. 100

Fundacja ulega likwidacji w przypadkach przewidzianych w statucie lub przepisach prawa.

Art. 101
W przypadku gdy zachodzą okoliczności powodujące obowiązek likwidacji Fundacji, Zarząd powołuje likwidatora w drodze uchwały.Uchwała musi wskazywać cel lub cele na jakie ma być przeznaczony majątek Fundacji.

Art. 102
Likwidatorem może być osoba fizyczna, nie wyłączając członka Władz Fundacji lub Fundatora, która spełnia warunki przewidziane dla osoby pełniącej funkcję we Władzach Fundacji.

Art. 103
W braku możliwości powołania likwidatora przez Zarząd, każdy z członków Władz Fundacji zobowiązany jest do powiadomienia sądu rejestrowego lub organu nadzoru o zaistniałej sytuacji, celem powołania likwidatora z urzędu.

DZIAŁ IX
PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE


Art. 104

Zmiana składu Władz Fundacji nie stanowi zmiany statutu.

Art. 105
W sprawach nieuregulowanych stosuje się odpowiednie przepisy prawa.
 
    
ten temat jest zamkniety
  Wyświetl posty z ostatnich:     
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi
 
Dodaj temat do:  Temat dla Wykop  Temat dla Facebook  Temat dla Wyczaj.to Temat dla Gwar  Temat dla Delicious  Temat dla Digg  Temat dla Furl  Temat dla Google  Temat dla Magnolia  Temat dla Reddit  Temat dla Simpy  Temat dla Slashdot  Temat dla Technorati  Temat dla YahooMyWeb  Temat dla Nasza Klasa Temat dla Blip  Temat dla MySpace  Temat dla Twitter  Temat dla Flaker  Temat dla Grono.net  Temat dla Gadu-Gadu Live  Temat dla Status GG  Temat dla Poleć  Temat dla Forumowisko 
Zezwolenia Opcje
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Losowo wybrane tematy » Fundacja S.O.S. Bullterrier
Jumpbox
Skocz do:  

Podobne Tematy
Temat Autor Forum Odpowiedzi Ostatni post
Brak nowych postów Ogłoszenie: Strona Fundacji S.O.S. Bullterrier na...
dragonh3art Fundacja S.O.S. Bullterrier 1 Wto 18 Wrz, 2012 23:34
dragonh3art
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Ogłoszenie: FUNDACJA S.O.S. BULLTERRIER
dragonh3art Fundacja S.O.S. Bullterrier 0 Sro 14 Gru, 2011 15:18
dragonh3art
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Ogłoszenie: [ bannery] Fundacja S.O.S. Bullterrier
dragonh3art Fundacja S.O.S. Bullterrier 0 Wto 15 Cze, 2010 11:43
dragonh3art
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: Zmiana nazwy domeny Fundacji S.O.S. B...
dragonh3art Fundacja S.O.S. Bullterrier 0 Sro 05 Mar, 2014 00:49
dragonh3art
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: [ bannery] 1% podatku Fundacja S.O.S....
dragonh3art Na pomoc psom 2 Pią 14 Lut, 2014 01:22
dragonh3art 
bulterier, bull terrier, bullterrier
Strona wygenerowana w 0,36 sekundy. Zapytań do SQL: 18
              
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group. Mapa forum BULL-BAZAREK | Polityka Prywatności